Акціонерам

Кіровоградграніт > Акціонерам

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»

Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів

1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та його порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному у списку акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, є акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів та його порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, скликає загальні збори, у порядку, передбаченому статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особу, скликає загальні збори, або особу, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Суспільство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів оприлюднює в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та його порядок денний на фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на своїй сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті. {Абзац третій частини першої статті 35 у редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011}

2. У разі реєстрації акцій на ім’я номінального власника повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному власнику, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

3. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства повинно містити такі дані:
1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
2) дата, час та місце проведення загальних зборів;
3) час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
5) перелік питань, які виносяться на голосування;
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів.

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100% акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Стаття 77. Зберігання документів акціонерного товариства

1. Акціонерне товариство має зберігати:
1) статут товариства, зміни до статуту, установчий договір; {Пункт 1 частини першої статті 77 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-VI від 07.04.2011}
2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни; {Пункт 2 частини першої статті 77 у редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011}
3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства;
4) документи, що підтверджують права товариства на майно;
5) принципи корпоративного управління товариства;
6) протоколи загальних зборів;
7) матеріали, з якими акціонери мають можливість ознайомитись під час підготовки до загальних зборів;
8) протоколи засідань наглядової ради та колегіального виконавчого органу, накази
та розпорядження голови колегіального та одноосібного виконавчого органу;
9) протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора товариства;
10) висновки ревізійної комісії та аудитора товариства;
11) річну фінансову звітність;
12) документи бухгалтерського обліку;
13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
15) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу
належних їм акцій;
16) особливу інформацію про суспільство відповідно до вимог законодавства;
17) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

2. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням. {Абзац перший частини другої статті 77 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011} Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на голову колегіального виконавчого органу та на головного бухгалтера — за документами бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього терміну діяльності товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, терміни зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Стаття 78. Надання акціонерним товариством інформації

1. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16 та 17 частини першої статті 77 цього Закону. {Частина перша статті 78 у редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011}

2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а у разі його відсутності виконавчий орган акціонерного товариства зобов’язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За надання копій документів суспільство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартість витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних із пересиланням документів поштою. {Абзац перший частини другої статті 78 у редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011}

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше п’яти робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган товариства має право обмежувати термін ознайомлення з документами товариства, але у будь-якому разі термін ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства. {Абзац другої частини другої статті 78 у редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011}

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність товариства за згодою виконавчого органу товариства або у випадках та порядку, передбачених статутом або рішенням загальних зборів акціонерного товариства.

3. Публічне акціонерне товариство зобов’язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1-3, 5, 6, 10, 11, 13-16 частини першої статті 77, та інформація, визначена частиною третьою статті 35 цього Закону. {Частина третя статті 78 у редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011}

4. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку акціонерне товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції товариства.

5. Акціонерне товариство зобов’язане розкривати інформацію відповідно до законів України.